Ombudsperson

V roce 2023 schválil výbor spolku vnitřním předpisem vznik funkce ombudsperson. Tento orgán funguje jako instance, na kterou se může člen spolku obrátit, chová-li se k němu jiný člen spolku, student či zaměstnanec Ústavu politologie FF UK nevhodně, v rozporu s dobrými mravy, diskriminuje jej, zneužívá svého postavení či mu jinak působí újmu.

Níže přikládáme status ombudsperson, který funkci blíže definuje.

Aktuální složení orgánu ombudsperson

Kateřina Vybíralová

Matteo Daniel Stibor